Dini Soru / Sorular / Hz İsa öldü mü

Hz İsa öldü mü

Sponsorlu Bağlantılar

Hz İsa öldü mü

Soru

Din hocamız Hz. İsa ya kesin olarak öldü diyor !

Hocam 12. sınıf öğrencisiyim malum olaylardan sonra din hocamız değişti yeni bir hoca geldi . İlk dersimizde soru cevapta mehdi mesih hakkında konuşuyorduk ve hz İsa kesin olarak ölmüştür kuranda öldü yazıyor dedi ve mehdi de kurandır dedi. Ben hz isanın kesin olarak kuranda ölmediği yazıyor biliyordum. Hoca ile ilk günden tartışmaya girmeyim dedim . Bir şey demedim mehdiye de kurandır deyince iyice tuhaf oldum size bir soruyum dedim. Çünkü ben hz isa öldü diyen ehli sünnetten çıkar diyodum şimdi bir din hocasından bunu duyunca bir şaşırdım açıklar mısınız eğer ayet felan varsa da belirltirseniz sevinirim.

Cevap

– Hz. İsa (as)’ın gelişi konusunda nakledilen hadisler tevatür derecesindedir. Birçok araştırmacı da alimlerimizin görüşlerinin bu yönde olduğunu aktarmaktadır. Tevatürün tanımı Büyük Lügat’ta şöyle yapılmaktadır:

Tevatür: Kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber.

– Ehli sünnetin ittifak halinde kabul ettiği görüşe göre Hz. İsa (as) hâlâ hayattadır, ölmemiştir. Ahir zamanda ise yeryüzüne ineceğini pek çok sahih hadis bildirmiştir. Sahih-i Müslim’de Cabir bin Abdullah’ın rivayet ettiği hadis-i şerifin meali şöyledir:

“Ümmetimden bir cemaat kıyamet gününe kadar hakka yardımcı ve hizmetçi olarak devam edecektir. Nihayet Meryemoğlu İsa iner, Müslümanların emiri O’na der:

“Gel, bize namaz kıldır.” Hz isa der:

“Hayır, Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer kısmı üzerine emirlersiniz.”

– İsrailoğulları, İsa (a.s.)’ı ve ona tâbi olanları durdurmak için pek çok yol denediler; sonunda Hz. İsa’yı öldürmeğe karar verdiler. Ancak Allah, onların planlarını etkisiz hâle getirdi. Yahudiler, İsa (a.s.)’a benzeyen birini yakalayıp astılar ve “Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” dediler (Nisâ, 4/157). Öte yandan Kur’an-ı Kerîm, asıl durumu şu şekilde açıklar:

“Halbuki onlar İsa’yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Ayrılığa düştükleri şeyde, doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hâkimdir.”(Nisâ, 4/157-158).

– Hz. İsa (as) bedeniyle göğe yükseltildiğinden, Kur’an-ı Kerim’de bildirilen “ölümden evvel” (Nisa, 4/159) ve “öleceğim güne ve diri olarak ba’s edileceğim güne” (Tevbe, 9/34) mealindeki ayetler Hz. İsa (as)’ın nüzûlünden sonraki ölümünü anlatır.

– Hz. İsa’nın öldürülmesiyle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şu iki ayet mevcuttur:

“Halbuki onu öldürmediler, onu (salbetmediler) asmadılar da. Onlara İsa gibi gösterildi. Aksine, Allah onu kendine yükseltmiştir.” (Nisa, 157-158)

“Ey İsa, seni ancak ben öldüreceğim. (Yani, seni inkârcıların öldürmesinden koruyacağım. Ve seni kendi ecelinle öldüreceğim.) Seni kendime yükselteceğim. İnkârcılardan temiz kılacağım.” (Âl-i İmran, 3/55)
Bu iki ayet üzerinde tefsir alimlerinin yaptıkları farklı yorumlardan çıkan sonucu aktarmak istiyorum:

Birinci ayette Yahudilerin çarmıha gererek öldürdükleri şahsın Hz.İsa (as.) olmadığı, ona benzetilen bir başka kişiyi öldürdükleri açıkça beyan edilmektedir. Tefsir alimlerinin çoğunluğu,”onun öldürülmeyip Allah’a yükseltildiğinden” hareket ederek, Hz.İsa’nın bedeniyle birlikte dördüncü kat semada yaşadığını ifade etmişlerdir.

Bu hadislerden bazıları şöyledir:

“Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman Kıyamet kopmaz… Biri de İsa (as)’ın inmesi…” (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39)

“Vallahi Meryem oğlu (Hz. İsa Aleyhisselam), …hacc yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için icabet edecektir.” (Müslim, Hacc: 216, 1252)

“Kıyamet, on alamet görülmedikçe kopmaz: Duman, Deccal, Dabbetu’l arz, Güneş’in batıdan doğması, İsa’nın yeryüzüne inmesi…” (Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, 5. cilt, s. 362)

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa’nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır…” [Buhari, Kitabü’l-Büyu’: 102, Mezalim: 31, Enbiya 49; Müslim, İman: 242 (155); Ebu Davud, Melahim: 14 (4324); Tirmizi, Fiten: 54 (2234)]

“İsa inecek; emirleri: ‘Haydi gel, bize namaz kıldır!’ diyecek. Buna karşılık: ‘Kiminiz kiminizin emiridir. Bu, Allah’ın bu ümmete bir lütfu keremidir’ diyecek.” (Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, 5. cilt, s. 380)

“Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek…” (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332)

“İmamınız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman sizler nasıl olursunuz?” (Buhari, Enbiya 50, 3265, 3/1272; Müslim, İman: 71,155,1/136; Beyhaki, Esma ve Sıfat: 3265, 2/166)

Hz. Mehdi hakkında

– Mehdî’nin zuhurunu haber veren hadîsi, Ebû Davûd, Tirmizî, Ibn Mace, Bezzâr, Hâkim, Taberanî, Ebû Râbî, rîvâyet etmişlerdir.

Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

“Dünyada sadece bir gün kalsa, -Zaîde, hadisinde şöyle dedi – Allah o günü uzatır da – sonra bütün râvîler ittifak ettiler.[8] -O günde Benden veya Ehl-i beytimden, adı adıma, babasının adı da babamın adına uyan bir adam gönderir.”
Fitr hadisinde şu ilâve vardır: O şahıs dünyayı, zulümle dolduğu gibi, adaletle dolduracaktır.” Süfyân hadisinde şöyle dedi. “Araplara, adı adıma uyan Ehl-i beytimden biri hakim olmadıkça dünya son bulmayacak, – Veya gitmeyecektir -“[9]

Ebû Davûd der ki, Ömer ve Ebu Bekr’in (rivayetleri) Süfyân’m (rivayetinin) aynıdır, (yani son ilâve, bunların rivayetinde de vardır.

Ulemanın beyanına göre
Rasûlullah’ın geleceğini haber verdiği bu zat Mehdî’dir. Mehdî’nin, Rasûlullah’ın Ehl-i beytinden olduğu, hadisle sabit olmakla beraber, oun Hz. Hasan’ın mı yoksa Hz. Hüseyin’in mi soyundan geleceği konusunda bir nâss yoktur. Bu yüzden ulema bu hususta ihtilâf etmiştir. Aliyyü’l Kârî Mirkat’da, iki nesebin birlikte bulunmasına bir engel olmayacağını, zahire göre Mehdî’nin baba tarafından Hz. Hasan, Anne tarafından Hz. Hüseyin’e mensup olacağını söyler. Bunu söylerken de Hz. İbrahim’in oğulları İsmail ve İshak (s.s)’a kıyas yapar. İsrailoğullarının bütün peygamberleri Hz. İshak’ın soyundan geldiği halde bizim Peygamberimiz (s.a), Hz. İsmail’in soyundan gelmiş ve öbürlerinin tümü makamına kâîm olmuştur. Aynı şekilde imamların çoğu ve ümmetim büyükleri, Hz. Hüseyin’in soyundan gelmiştir. İşte buna karşılık beklenen Mehdî’nin de Hz. Hasan’ın soyundan gelmesi muvafıktır. İşte evliyanın sonuncusu olacak olan bu zat, diğer büyük zevatın yerine kaîm olacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan İnternetten altın alıp satmak caiz mi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgini Çekebilir

İnternetten altın alıp satmak caiz mi

Sponsorlu Bağlantılar İnternetten altın alıp satmak caiz mi Soru Selamün Aleyküm. hocam katılım bankası hesabında …

Yemin bozmak günah mıdır

Sponsorlu Bağlantılar Yemin bozmak günah mıdır Soru Su gunahi islemeyecegim diye yemin ettim ama bozmak …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.